Revista

La revista de l’Estudi del Moble està dedicada al moble antic i contemporani. Aquesta publicació és un mitjà de comunicació per a tots els professionals i els interessats en aquest patrimoni històric.

Hi trobaràs informació sobre les activitats i els projectes de l’Associació, articles d’investigació (històricoartístics, disseny, conservació-restauració), entrevistes, estudis de catalogació, etc..

Directora: Rosa María Jiménez
Comitè editorial: Àngels Creus, Joan Güell, María José Balcells, Núria Gil, Mónica Piera, Núria Ruiz
Coordinació i publicitat: Verónica Rejón
Disseny i compaginació: Fons Gràfic
Correcció lingüística: Mercè Bolló
Impressió: Arts Gràfiques Alpres
ISSN: 1887-0511
ISSN digital: 2339-9325
Dipòsit Legal: B-30424-2005

ESTUDI DEL MOBLE és una publicació semestral de l’Associació per a l’Estudi del Moble. La revista publica treballs que tracten sobre qualsevol àmbit relacionat amb el moble, els interiors o elements relacionats amb el mobiliari des de la vessant historicoartística, de conservació-restauració, disseny, gestió o qualsevol altra.

© estudi del moble no s’identifica necessàriament amb l’opinió dels seus col·laboradors.

Tens totes les revistes a la teva disposició a la nostra e-botiga i de consulta a la nostra biblioteca.