Normes per a la presentació d'originals a la revista Estudi del Moble

LEstudi del Moble és una publicació periòdica de l’Associació per a l’Estudi del Moble (AEM). De periodicitat semestral, es publica al maig i al novembre.

1. Tots els treballs remesos a Estudi del Moble per a la seva publicació han de ser originals i inèdits i no estar sotmesos per a la seva publicació en una altra revista.

2. Els originals es presentaran en format informàtic que es pugui manipular (preferentment word o writer o equivalent de programari lliure) o bé en suport paper amb còpia en format informàtic.

3. Els originals es poden presentar en qualsevol idioma de la Unió Europea i es publicaran en l’idioma de lliurament. Els treballs en català es presentaran amb traducció al castellà.

4. L’original ha d’incloure a l’inici de l’article:

  •  Títol
  • Nom i dos cognoms de l’autor/a/es
  • Adreça/ces i telèfon/s
  • Correu/s electrònic/s que es desitja que aparegui publicat a l’article
  • Situació/ns acadèmica/ques
  • Nom de la institució a la qual pertany/en (si és el cas)• Declaració de caràcter inèdit i original del treball
  • Resum del contingut del treball en l’idioma de presentació i en anglès (que inclourà també la traducció del títol a l’anglès) amb una extensió no superior a 600 espais, aproximadament 6 línies de text.
  • 5 paraules clau màxim en ambdós idiomes
  • Data de tramesa del treball

5. Els fulls, independentment del format de lliurament, aniran numerades i les notes situades al final de l’article.

6. Els treballs versaran sobre qualsevol àmbit referent al moble antic i contemporani, així com sobre interiors o qualsevol altre element relacionat amb el mobiliari. Poden ser articles de professionals reconeguts en el sector i/o estudis científics vinculats al món del moble i la seva conservació i restauració. Els texts han de ser clars i precisos, d’interès acadèmic o museístic. Les imatges es contemplen com a suport dels estudis.

7. Les imatges es lliuraran junt amb l’original, en arxiu/s a part, degudament referenciades i designades. Els aspectes relacionats amb els drets d’autoria de les imatges han d’estar resolts i garantits per l’autor/a/s del treball.

8. L’autor/a/s és el responsable de les seves opinions, dels drets d’autoria i de la propietat de les imatges publicades.

9. El comitè editorial d’Estudi del Moble és qui selecciona els articles que es publicaran.

10. Referent a l’extensió dels articles, el número de caràcters es concretarà amb la direcció de la revista i qualsevol canvi que l’autor/a/s proposi realitzar sobre l’extensió acordada ho haurà de comunicar a aquesta.

11. Els texts passaran revisió i correcció lingüística. Si en el procés de correcció és necessari demandar aclariments a l’autor/a/s, la direcció de la revista els trametrà les qüestions.

12. Una vegada rebut l’article, es notificarà la seva acceptació, rebuig o proposta de modificació.

13. El comitè editorial pot proposar canvis i correccions d’acord amb la línia editorial de la revista, que seran sempre consensuats amb l’autor/a/s

14. Una vegada maquetats, els articles es trametran en format pdf per correu electrònic a cada autor/a/es per a la seva correcció. En aquest l’autor/a/s podrà incloure les correccions necessàries, i és desitjable retornar el pdf corregit amb la màxima celeritat possible. Una vegada efectuada aquesta correcció no s’admetran variacions, excepte les consensuades amb la direcció de la revista.

15. L’autor/a/s rebran 4 exemplars de la revista i una separata en format pdf per tal que pugui ser compartida a la xarxa o tramesa per correu electrònic.

16. S’inclourà sempre la bibliografia, les notes i les cites al final de l’article amb les següents indicacions:

 • notes numerades correlativament
 • bibliografia en ordre alfabètic segons el model a continuació. En cas de diverses obres del mateix autor s’ordenaran cronològicament:
 
 
 
 
 
 

Llibres

COGNOM, Nom sense abreujar. Títol del llibre. Localitat, Editorial, any, pàgina/s (si és el cas). Núm. ISBN.

Exemples:

  • LUCIE-SMITH, Edward. Breve historia del mueble. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1988, p.39. ISBN. 84-85800-02-8.
  • PIERA, Mónica; MESTRES, Albert. El moble a Catalunya. Manresa, Fundació Caixa Manresa-Angle Editorial, 1998. ISBN. 84-88811-53-5
  • PUIG, Josep; FALGUERA, Antoni de; GO-DAY, Josep. L’Arquitectura romànica a Catalunya [3 Vols.], Barcelona, Institut d’Estudis Catalans- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1983. ISBN. 84-50085-47-0

En el cas de més de tres autors cal citar directament el títol de la publicació.

Articles de revistes/llibres/actes de congressos i altres

COGNOM, Nom sense abreujar. “Títol de l’article/ comunicació, etc”. En: Títol de l’obra on apareix, núm., any, pàgines. Núm. ISSN

Exemples:

  • SANZ DE LA HIGUERA, Francisco José. “La medida del tiempo en Burgos. Relojes a mediados del siglo XVIII”. En: Historia Social, núm. 67, 2010, p. 23-49. ISSN. 0214-2570

Documents en línia

ORGANISME o COGNOM, Nom sense abreujar. Títol [En línia]. Edició o versió. Localitat, Editorial, any, pàgina/es (si és el cas). «adreça web» [Consulta:]

Exemple:

  • EUROPEAN COMISSION. TRANSLATION SERVICE. Eurodicautom [En línia]. European Comisión, 2004. «http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller» [Consulta: 22 de setembre de 2004]
  • GÓMEZ, Muriel. “La mirada de Eudald Serra. El artista a través de las colecciones de cerámica japonesa del Museo Etnológico de Barcelona”. En: Archivo Español de Arte [en línia], núm. 343, 2013, p. 221-236. «http://archivoespañoldearte.revistas.csic.es/index.php/aea/article/view/548/545» [Consulta: 18 de gener de 2014]
 
 

17. Els articles es poden remetre per correu electrònic a premsa@estudidelmoble.com. Les fotografies i imatges han de ser digitals amb la màxima definició, format jpeg/tiff.

18. Els articles d’Estudi del moble en format digital es poden trobar a la web de l’AEM www.estudidelmoble.com. L’autor pot aportar més imatges i documents d’interès per a l’article i es penjaran junt amb els pfds de la revista.

19. L’AEM té conveni amb les institucions promotores del projecte RACO (revistes catalanes d’accés obert). El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Departament de Cultura, el Centre de Supercomputació de Catalunya i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya impulsen la presència a la xarxa de les revistes científiques. Aquest acord permet la difusió virtual dels articles publicats a Estudi del Moble amb la presentació i context propis de la nostra revista.